Grand Capital for Android
Download the app
years on the market

การโอนเงิน

Deposit funds
Withdraw funds
ระบบการชำระเงิน Accepted currencies Processing time คอมมิชชั่น
การชำระเงินผ่านทางธนาคาร
การโอนเงินทางธนาคาร (CNY)
EUR, USD, CHF, CNY, GBP, RUR, ZAR 3 ถึง 5 วัน ขึ้นอยู่กับธนาคารต้นทาง เงินฝาก
บัตรชำระเงิน
VISA, Visa Electron
USD, RUB 15 นาที 0% (compensated by Grand Capital) เงินฝาก
MasterCard, Maestro
USD, RUB 15 นาที 0% (compensated by Grand Capital) เงินฝาก
ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
Bitcoin
USD 15 นาที 0%% (compensated by Grand Capital) เงินฝาก
Ethereum
ETH a day 0% เงินฝาก
Mobile
USD, RUR, EUR 15 นาที 0%% (compensated by Grand Capital) เงินฝาก
Neteller
RUR, EUR, USD 15 นาที 0%% (compensated by Grand Capital) เงินฝาก
OKPAY
USD, EUR, RUR, CHF, GBP, JPY 15 นาที 0%% (compensated by Grand Capital) เงินฝาก
Perfect Money
USD, EUR 15 นาที 0%% (compensated by Grand Capital) เงินฝาก
RegularPay
RUR, USD, EUR 15 นาที 0%% (compensated by Grand Capital) เงินฝาก
Skrill
USD, EUR 15 นาที 0%% (compensated by Grand Capital) เงินฝาก
Webmoney
USD, RUR, EUR 15 นาที 0%% (compensated by Grand Capital) เงินฝาก
WinPay
USD 15 นาที 0%% (compensated by Grand Capital) เงินฝาก
ระบบการชำระเงิน Accepted currencies Processing time คอมมิชชั่น
การชำระเงินผ่านทางธนาคาร
การโอนเงินทางธนาคาร (CNY)
EUR, USD, CHF, CNY, GBP, RUR, ZAR 3 ถึง 5 วัน € 50.00 ถอน
ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
Bitcoin
USD สูงสุด 3 วัน 1%, but not less than $1 ถอน
Ethereum
ETH สูงสุด 3 วัน 1%, but not less than $1 ถอน
Neteller
RUR, EUR, USD สูงสุด 3 วัน 2% แต่ไม่น้อยกว่า ถอน
OKPAY
USD, EUR, RUR, CHF, GBP, JPY สูงสุด 3 วัน 0.5% ถอน
Perfect Money
USD, EUR สูงสุด 3 วัน 0.5% ถอน
Serenity
SRNT สูงสุด 3 วัน 0% ถอน
Skrill
USD, EUR สูงสุด 3 วัน 1% ถอน
Webmoney
RUR, UAH, USD, EUR สูงสุด 3 วัน 1%​ ถอน
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินจากค่าคอมมิชชั่นที่มีการจ่ายในบางกรณี

Choose your language