Grand Capital for Android
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
years on the market

การโอนเงิน

Deposit funds
Withdraw funds
ระบบการชำระเงิน Accepted currencies Processing time คอมมิชชั่น
การชำระเงินผ่านทางธนาคาร
การโอนเงินทางธนาคาร (CNY)
EUR, USD, CHF, CNY, GBP, RUR, ZAR 3 ถึง 5 วัน ขึ้นอยู่กับธนาคารต้นทาง เงินฝาก
บัตรชำระเงิน
VISA, Visa Electron
USD, RUB 15 นาที 0% (compensated by Grand Capital) เงินฝาก
MasterCard, Maestro
USD, RUB 15 นาที 0% (compensated by Grand Capital) เงินฝาก
ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
Bitcoin
USD, BTC 15 นาที 0% (compensated by Grand Capital) เงินฝาก
Ethereum
ETH a day 0% เงินฝาก
Mobile
USD, RUR, EUR 15 นาที 0% (compensated by Grand Capital) เงินฝาก
Neteller
RUR, EUR, USD 15 นาที 0% (compensated by Grand Capital) เงินฝาก
OKPAY
USD, EUR, RUR, CHF, GBP, JPY 15 นาที 0% (compensated by Grand Capital) เงินฝาก
Perfect Money
USD, EUR 15 นาที 0% (compensated by Grand Capital) เงินฝาก
RPcard
RUR, USD, EUR 15 นาที 0% (compensated by Grand Capital) เงินฝาก
Skrill
USD, EUR 15 นาที 0% (compensated by Grand Capital) เงินฝาก
Webmoney
USD, RUR, EUR 15 นาที 0% (compensated by Grand Capital) เงินฝาก
WinPay
USD 15 นาที 0% (compensated by Grand Capital) เงินฝาก
ระบบการชำระเงิน Accepted currencies Processing time คอมมิชชั่น
การชำระเงินผ่านทางธนาคาร
การโอนเงินทางธนาคาร (CNY)
EUR, USD, CHF, CNY, GBP, RUR, ZAR 3 ถึง 5 วัน € 50.00 ถอน
ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
Bitcoin
USD, BTC สูงสุด 3 วัน 1%, but not less than $1 ถอน
Ethereum
ETH สูงสุด 3 วัน 1%, but not less than $1 ถอน
Neteller
RUR, EUR, USD สูงสุด 3 วัน 2% แต่ไม่น้อยกว่า ถอน
OKPAY
USD, EUR, RUR, CHF, GBP, JPY สูงสุด 3 วัน 0.5% ถอน
Perfect Money
USD, EUR สูงสุด 3 วัน 0.5% ถอน
Skrill
USD, EUR สูงสุด 3 วัน 1% ถอน
Webmoney
RUR, UAH, USD, EUR สูงสุด 3 วัน 1%​ ถอน
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินจากค่าคอมมิชชั่นที่มีการจ่ายในบางกรณี

Choose your language