Grand Capital for Android
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
years on the market

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ปฏิทินเศรษฐกิจถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการเทรดของทางForex ปฏิทินดังกล่าวจะแสดงถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางในตลาดและช่วยให้นักธุรกิจสามารถทำการตัดสินใจโดยที่ทำการศึกษาไว้ก่อนได้

การอ่านปฏิทินทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องง่าย ประกอบด้วยพารามิเตอร์ต่อไปนี้: เวลาของข่าว, ดัชนีประเทศ, ระยะเวลา, ค่าก่อนหน้า, การคาดการณ์, ค่าจริงระดับความสำคัญ

เหตุการณ์ที่มีการเคลื่อนไหวทางตลาดส่วนใหญ่นั้นได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในด้าน GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ข้อมูลการว่างงาน และอัตราดอกเบี้ย

เวลาปัจจุบัน
19:38 (GMT +3:00 MSK)
ประเทศ ความสำคัญ
เวลา เหตุการณ์ อดีต การพยากรณ์ ข้อเท็จจริง
ไม่มีเหตุการณ์

Choose your language